ČO JE INTEGROVANÁ PRODUKCIA

Ekologicky a stabilne

Klasický spôsob pestovania zeleniny sa zameriava na produkciu, teda na výsledok a množstvá. Ekologické pestovanie sa sústreďuje na proces pestovania a kvantitu produkcie nie je možné ovplyvniť. Zlatou strednou cestou je integrovaná produkcia zeleniny, ktorá používa ekologicky bezpečnejšie postupy, a zároveň je jej cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Znižuje chemické zásahy a preferuje biologické a mechanické postupy. Používa metódy overené časom a našimi predkami. Vedenie záznamov o počasí, či dodržiavanie osevného postupu, ktorého základom je rotácia plodín s cieľom zabrániť zvyšujúcemu sa tlaku chorôb a škodcov.

Nemenej dôležitou súčasťou integrovanej produkcie je monitoring škodlivých organizmov, používanie uznaného osiva a sadbového materiálu a tiež vyvážené hnojenie pre optimálny prísun živín do pôdy s následných zdravým vývinom rastlín. Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Pesticídy sa nepoužívajú preventívne, ale až ako posledná možnosť. Pestovaná zelenina je pod zvýšeným dohľadom a vzorky pôdy sú pravidelne kontrolované na živiny a ťažké kovy. Rovnako aj pestovaný produkt je pod zvýšenou kontrolou na ťažké kovy, dusičnany a rezíduá pesticídov.


GlobalGAP

CertifikáciaGlobalGAP je medzinárodne uznávaný súbor farmárskych štandardov venovaných dobrým praktikám v poľnohospodárstve (GAP). Prostredníctvom certifikácie, pestovatelia a farmári môžu demonštrovať ich oddanosť štandardom GlobalGAP.

Pre zákazníkov a maloobchodníkov je certifikát GlobalGAP uistením sa, že potraviny dosahujú akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a kvality, a boli produkované prijateľne rešpektujúc zdravie, bezpečnosť a blahobyt pracovníkov a životné prostredie.


Ako pestovať potraviny ekologicky?

Integrované poľnohospodárstvo uprednostňuje ekologické postupy pričom ale nerezignuje na minimálnu ochranu plodín.

 
SME HRDÝMI DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTOV GLOBAL.G.A.P. A IFS FOOD

Udelené certifikáty